Описание на проекта (BG)

board

Проект “Зелени идеи за туризма в Европа – GIFT (Green Ideas For Tourism) for Europe”

Период на реализация: октомври 2015 г. – март 2018 г.

Финансираща организация: Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта

Партньори:

Цел на проекта:

Подобряване на практическата насоченост на професионалното образование в туризма, чрез увеличаване познанията на учениците за връзката между мениджърските решения и въздействието над околната среда.

map

Описание на проекта:

Екологичната отговорност е сред основните фактори влияещи върху конкурентоспособността на туризма в Европа. Въвеждането на устойчиви екологични практики в туризма, изисква не само по-добро управление на природните ресурси, но също така и практически инструменти за тяхното въвеждане.

Настоящият проект „Зелени идеи за туризма в Европа“ събира водещи организации в областта на образованието, онлайн обучението, опазването на околната среда и устойчивото развитие, всички те обединени от идеята да подпомогнат туристическия бизнес да посрещне бъдещите предизвикателства.

Очаква се проектът да укрепи връзката между туристическия бизнес и професионалните гимназии по туризъм, чрез представянето на реални бизнес казуси от пресечната точка на туризма и зелената икономика. Основният продукт на проекта е създаването на онлайн обучителна платформа, чрез която учениците ще могат да проследят екологичния ефект от управленските решения на мениджърите в туризма, въз основа на реални бизнес примери от цял свят. В допълнение платформата ще дава възможност за симулация на бизнес действителност и промяна на управленските решения , както и на произтичащия от тях натиск върху природата.

За да се улесни процеса на усвояване на знания от учениците, информацията ще бъде представена чрез достъпни графични способи подобни на мисловните карти.

Връзката с реалния бизнес ще бъде осъществена посредством въвличането на представители на туристическия бранш в активна комуникация по проекта и представяне на проблеми и решения от бизнеса. Очаква се представители на настанителния сектор да допринасят и в бъдеще за обновяването на библиотеката с нови примери, за да се осигури актуалността на инструмента. Освен реални казуси, онлайн обучителната платформа ще включва и теоретична част, описваща актуални и нововъзникващи практики свързани с устойчивото развитие на туризма.

Крайната цел е въвеждането и активното използване на инструмента в учебната програма на професионалните училища, както и в програмите за професионално обучение на управителски кадри в туристически предприятия.

Дейности по проекта:

  • Идентифициране на пропуските в професионалното образование по туризъм в страните-партньори относно устойчивото управление;
  • Проучване на новаторските практики в сферата на устойчивия туризъм;
  • Създаване на сайт-инструмент представящ теорията и приложението на тези практики;
  • Създаване на устойчиви връзки със света на бизнеса
  • Популяризиране на инструмента сред представители на образователната система и професионалните организации от туристическия бранш и интегрирането му в учебните програми.

Събития:

  • Обучения във всяка от страните-партньори за учители от професионални гимназии, запознаващи ги с целта и функциите на инструмента – февруари и март 2017 г.;
  • Събития във всяка от страните-партньори, представящи инструмента пред представители на професионални училища, професионални организации в сферата на туризма, държавни служители и центрове за професионално образование – в периода май-юли 2017 г.;
  • Събития във всяка от страните-партньори,  представящи инструмента пред представители на туристическия бизнес – в периода май-юли 2017 г.

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Advertisements